Sokos Hotels jatkaa KuPS ry:n valtakunnallisena yhteistyökumppanina!
SeuraJulkaistu: 16.12.2022 09.47

Sokos Hotels jatkaa KuPS ry:n valtakunnallisena yhteistyökumppanina!

Sokos Hotels mukaan tukemaan myös KuPS Akatemia -joukkueita.

KuPS juniorijoukkueet majoittuvat Sokos Hotelleissa ja ovat tyytyväisiä Sporttiklubin etuhin.
Sport­tiklu­bi on S-ryh­män ho­tel­lien, Suo­men ja Viron Sokos Ho­tel­lien sekä Suo­men Ra­dis­son Blu Ho­tel­lien yh­tei­nen jä­se­noh­jel­ma. Sport­tiklu­biin voi­vat liit­tyä ko­ti­mai­set ur­hei­lun har­ras­te­seu­rat. Seu­ran yh­teys­hen­ki­lön (esim. toi­min­nan­joh­ta­ja, jouk­ku­een­joh­ta­ja, kap­tee­ni, huol­ta­ja) tulee olla täysi-ikäi­nen. Sport­tiklu­bi­jä­se­nyys on seu­ra­koh­tai­nen, ja liit­ty­mi­nen klu­biin on mak­su­ton­ta.
Lue lisää Sporttiklubista.

Sokos Hotelleille vuoden hotellibrändi -tunnustus kansainvälisessä brändikisassa.
Sokos Ho­tel­lit on saa­nut Vuo­den brän­di 2022 -pal­kin­non kan­sain­vä­li­sen The World Bran­ding Awards -kil­pai­lun ho­tel­li­ka­te­go­rias­sa. Ky­sees­sä on maa­il­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vin brän­di­työs­tä myön­net­tä­vä pal­kin­to. Tämän vuo­den pal­kin­to­gaa­la jär­jes­tet­tiin 3.11. ku­nin­kaal­li­sis­sa puit­teis­sa Lon­toon Ken­sing­to­nin pa­lat­sis­sa.

Brand of the Year -tit­te­lin voit­ta­jat va­li­taan ylei­söää­nes­tyk­sen, ku­lut­ta­ja­tut­ki­muk­sen ja tuo­ma­rei­den ar­vioin­nin poh­jal­ta. Pal­kin­not jae­taan mait­tain, maa­no­sit­tain ja maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Tänä vuon­na eh­dok­kai­na oli yh­teen­sä 3500 brän­diä 45 maas­ta, 206 pal­kit­tiin. Sokos Ho­tels pal­kit­tiin kan­sal­li­sel­la ta­sol­la ja on ainoa tun­nus­tuk­sen saa­nut suo­ma­lai­nen ho­tel­librän­di.

Asiakkaiden onnellistaminen brändirakennuksen ytimessä.
Sokos Ho­tels -brän­diä on ra­ken­net­tu niin mark­ki­noin­nin, vies­tin­nän, pal­ve­lu­muo­toi­lun kuin laa­dun var­mis­ta­mi­sen kei­noin pit­kä­jän­tei­ses­ti jo kohta 50 vuot­ta. Sokos Ho­tels -brän­di näkyy kui­ten­kin par­hai­ten hen­ki­lö­kun­nas­sam­me, sillä brän­di on yhtä kuin siel­lä työs­ken­te­le­vät ih­mi­set. On­nel­lis­ta­mis­mis­siom­me myötä hen­ki­lö­kun­tam­me tuot­taa unoh­tu­mat­to­mia asia­kas­ko­ke­muk­sia vie­rail­lem­me joka päivä. Sokos Ho­tel­leis­sa on­nel­lis­ta­mi­sen ydin­tä on asiak­kai­den toi­vei­den täyt­tä­mi­nen ja odo­tus­ten ylit­tä­mi­nen. Hen­ki­lö­kun­taa myös pal­ki­taan on­nel­lis­ta­mis­teois­ta kuu­kausit­tain.

Suomen vastuullisin hotelliketju.
Vas­tuul­li­suus­työ on Sokos Ho­tel­leis­sa jat­ku­vaa te­ke­mis­tä. Muun muas­sa ruo­ka­hä­vi­kin vä­hen­tä­mi­seen on pa­nos­tet­tu vuo­sia ja ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­net­tu koko ajan. Ketju on tar­jon­nut vuo­des­ta 2021 läh­tien asiak­kail­leen mah­dol­lis­uuden hy­vit­tää yö­py­mi­sen­sä hii­li­ja­lan­jäl­ki. Li­säk­si se on si­tou­tu­nut S-ryh­män ta­voit­tee­seen olla hii­li­ne­ga­tii­vi­nen yri­tys vuo­teen 2025 men­nes­sä. Kai­kil­la Sokos Ho­tel­leil­la on Green Key -ym­pä­ris­tö­tun­nus.

Sokos Ho­tels on va­lit­tu Suo­men ar­vos­te­tuim­mak­si (Brän­dien ar­vos­tus 2022, Kaup­pa­leh­ti ja Ta­lous­tut­ki­mus), Suo­men luo­te­tuim­mak­si (Va­li­tut Palat) ja Suo­men vas­tuul­li­sim­mak­si (Sus­tai­nable Brand Index) ho­tel­li­ket­juk­si jo usea­na vuon­na pe­räk­käin.

Sokos Hotels on 46 hotellista koostuva suomalainen hotelliketju. Ketjun neljä eri hotellityyppiä tarjoavat yksilöllisen hotellikokemuksen jokaiselle. Kaikilla Sokos Hotelleilla on Green Key -ympäristötunnus

Kiitos Daniel yhteistyön jatkumisesta!

Daniel Sharsan
Asiakkuuspäällikkö
Sokos Hotels               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai