​KuPS:n juniorijoukkueet arvostavat Sokos Hotellien Sporttiklubin tuomaa helppoutta!
SeuraJulkaistu: 01.07.2022 16.00

​KuPS:n juniorijoukkueet arvostavat Sokos Hotellien Sporttiklubin tuomaa helppoutta!

KuPS:n juniorijoukkueet arvostavat Sokos Hotellien palvelua ja Sporttiklubin tuomaa helppoutta!

Kuo­pion Pal­lo­seu­ra on ollut Sokos Ho­tel­lien Sport­tiklu­bin seu­ra­jä­sen vuo­des­ta 2020. Seu­ra­ta­soi­nen jä­se­nyys koe­taan KuP­Sis­sa toi­mi­vak­si. "Se sääs­tää jouk­ku­een­joh­ta­jiem­me aikaa va­raus­vai­hees­sa. Tur­naus­ten alla heil­lä on niin monta pal­loa il­mas­sa, että ho­tel­li­va­raus­ten su­ju­vuu­del­la on iso mer­ki­tys", KuP­Sin jun­nu­toi­min­nan jouk­ku­een­joh­ta­ja Jari Kois­ti­nen to­te­aa.

"Sokos Ho­tel­lien myyn­ti­pal­ve­lul­la on kaik­ki seu­ram­me tie­dot, eikä päi­vi­tyk­siä tar­vit­se tehdä, vaik­ka yk­sit­täi­sen jouk­ku­een nimi tai joh­ta­ja vaih­tui­si­kin mat­kan var­rel­la. So­pi­mus­hin­nat ovat au­to­maat­ti­ses­ti käy­tös­sä ja va­raa­mi­nen toi­mii jou­he­vas­ti joka kerta", Kois­ti­nen kehuu. "Eikä seu­ra­ta­soi­sen so­pi­muk­sen sol­mi­mi­nen tar­koi­ta, että toi­min­nan­joh­ta­ja olisi sit­ten kädet sa­ves­sa kai­kes­sa. Jouk­ku­eet hoi­ta­vat asian­sa it­se­näi­ses­ti myyn­ti­pal­ve­lun ja meil­le ni­me­tyn asiak­kuus­pääl­li­kön kaut­ta."

Sport­tiklu­bis­ta S-ryh­män ho­tel­leis­sa vas­taa­va Da­niel Shar­san suo­sit­te­lee liit­ty­mään klu­biin ni­me­no­maan seu­ra­ta­sol­la. "Hel­pon va­raus­pro­ses­sin li­säk­si tulee pal­jon hyö­ty­jä. Sport­tia­te­riat, myö­häi­nen huo­neen­luo­vu­tus ja ko­kous­ti­lan käyt­tö kuu­lu­vat kai­kil­le seu­ran jouk­kueil­le", Shar­san sanoo. "Myös suo­sit­tu lah­ja­kort­tie­tu on aina jouk­kue­koh­tai­nen."

Sport­tiklu­bi onkin ollut KuP­Sin jun­nuil­la ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä. Eduis­ta jouk­ku­eet ar­vos­ta­vat eri­tyi­ses­ti bo­nuk­se­na saa­ta­via lah­ja­kort­te­ja. "Pe­li­mat­koil­la etäi­syy­det ovat usein pit­kiä ja pa­luu­mat­kal­la­kin py­säh­dy­tään syö­mään, usein ABC-lii­ken­nea­se­mal­la. Ruo­kai­lut mak­se­taan sit­ten näil­lä lah­ja­kor­teil­la. Siitä tulee iso sääs­tö jun­nu­jouk­ku­een bud­jet­tiin."

Hotellipalveluiden laatu, maittavat sporttiateriat, huolenpito joukkueista ja kokonaisuuden toimivuus saavat KuPSilta kiitosta. "Merkitystä on tietysti myös hyvällä verkostolla ja hotellien sijainnilla", Koistinen summaa.

S-ryhmän hotellien yhteinen Sporttiklubi on seurojen ja niiden joukkueiden vapaa-ajan ryhmämatkustukseen kehitetty jäsenohjelma, jonka kautta joukkueet voivat saada parhaat palvelut ja edut.

Yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu maksuton S-Business-kortti toimii urheilujoukkuseiden maksuvälineenä kaikissa S-ryhmän toimipisteissä. Kortilla saa myös maksutapaetuja.

KUPS pyrkii ohjaamaan ja keskittämään tapahtumiin, kokouksiin ja kilpailuihin liittyvät majoitus-, kokous- ja ravintolaostot sekä polttoaine- ja vähittäiskaupan ostot S-ryhmän toimipisteisiin. Tämän lisäksi KUPS tekee tunnetuksi Sporttiklubia seuran sisällä ja aktivoi kaikkia joukkueita sen käyttöön.

KUPS – Elämänmittainen tarina
Banzai. Tänään perhe – aina perhe.